worker

 ספר – העוסק במהגרי העבודה בישראל – פורש לפני הקורא סקירה מקיפה מהזווית המשפטית והחברתית, תוך שימת דגש על ההתפתחות שחלה בתחום זה במהלך העשורים האחרונים. הוא מציג את השתלשלות הענייניים החוקתית של התופעה על רקע היחסים בין הריבון לבין העובד והמעסיק, ואת השינויים שחלו בה במהלך השנים. כן מובאת התייחסותם של בתי הדין לעבודה בדונם בסכסוכים אינדיווידואליים בין העובד למעסיק. הספר נוגע באופן נפרד בכל אחד מהענפים שבהם מועסקים מהגרי עבודה בישראל – בנייה, סיעוד, חקלאות, מסעדות אתניות ותעשייה, בהדגישו את מאפייניו המיוחדים של כל ענף וענף.

צור קשר

מפה

Dun's 100

bdilמשרדי עורכי הדין הטובים בישראל בתחום דיני עבודה

globes duns 100 2016

יאיר דוד משרד עורכי דין

נמנה עם משרדי עורכי הדין הידועים לשנת 2016